Giới thiệu khoa

1. Lịch sử hình thành Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài được ra đời trên cơ sở hợp nhất của 2 ngành Đông phương học và Ngoại ngữ. Được coi là một trong những khoa trẻ nhất trường đại học Văn Hiến, tuy nhiên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài lại…
giới thiệu khoa