Đội ngũ giảng viên

line

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

Team Leader

Bùi Phú Hưng

--- Phó Trưởng Khoa ---
Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

Trình độ chuyên môn:

Các Bài Báo:

Team Leader

Nguyễn Thị Tuyết

--- Giảng Viên ---
Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

Trình độ chuyên môn:

Các bài báo được đăng trong các tạp chí khoa học ngành Ngôn ngữ

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các bài báo đăng trong kỷ yếu hội thảo

Team Leader

Nguyễn.T.Thanh Phương

--- Giảng Viên ---
Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

Trình độ chuyên môn:

Các bài báo được đăng trên tạp chí Quốc Tế: